Paziņojums par dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu

Šī gada 27. novembrī notiks aizsargājamo ainavu apvidus „Augšzeme” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmes:

  • plkst. 11:00 Medumu pagasta tautas namā (Alejas iela 2, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads);
  • plkst. 15:00 Daugavpils novada domē Sēžu zālē (24. kab., 2. stāvs, Rīgas iela 2, Daugavpils).

 

Aizsargājamo ainavu apvidus „Augšzeme” atrodas Daugavpils novada Sventes, Kalkūnes un Medumu pagastos un Ilūkstes novadā Šēderes pagastā. Aizsargājamo ainavu apvidus „Augšzeme” dibināts 1977. gadā, un kopš 2005. gada tas iekļauts Latvijas Natura 2000 — Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā kā C tipa teritorija, kas noteikta īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai.

 

Uz sabiedriskās apspriešanas sanāksmi aicināti visi interesenti. Sanāksmē dabas aizsardzības plāna izstrādātāji – SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment – iepazīstinās ar apkopto informāciju par aizsargājamo ainavu apvidus „Augšzeme” dabas un kultūrvēsturiskajām vērtībām, priekšlikumiem teritorijas aizsardzībai un apsaimniekošanai un piedāvāto individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu un funkcionālā zonējuma projektu.

 

Ar dabas aizsardzības plānu no š.g. 13. novembra varēs iepazīties:

1)                  Daugavpils novada domes Pieņemamajā telpā (20. kab., 2.stāvs, Rīgas iela 2, Daugavpils) darba laikā;

2)                  Medumu pagasta pārvaldē pirmajā stāvā (Alejas iela 2, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads) darba laikā;

3)                  Ilūkstes novada pašvaldībā (Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā) darba laikā;

4)                  Šēderes pagasta pārvaldē (Alejas ielā 4. Šēderē, Šēderē, Ilūkstes novadā) darba laikā;

5)                  mājaslapās www.daugavpilsnovads.lv, www.medumi.lv un www.ilukste.lv izstrādātāja mājaslapā www.environment.lv (sadaļā “Jaunumi”).

 

Priekšlikumus un komentārus par dabas aizsardzības plānu rakstiski var sūtīt līdz šī gada 4. decembrim uz pasta adresi Skolas iela 10 dz. 8, Rīga LV – 1010, vai faksu 67242466, vai e-pastu elle@environment.lv