Aizsargājamā ainavu apvidus ‘’Augšzeme’’ zemes īpašniekiem

Kopš 2014. gada novembra tiek izstrādātas dabas aizsardzības plāns aizsargājamam ainavu apvidum (AAA) ‘’Augšzeme’’ (sīkākā informācija atrodama http://integralplan.daba.gov.lv/public/lat/dabas_aizsardzibas_plani/aizsargajamo_ainavu_apvidus_augszeme/). Dabas aizsardzības plāns ir dokuments, kurā tiek sniegti priekšlikumi aizsargājamās teritorijas apsaimniekošanai un aizsardzībai (tai skaitā priekšlikumi funkcionālajam zonējumam un individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem).

Lai dabas plāna izstrādātāji iegūtu informāciju par zemes īpašnieku plānotajām darbībām savā zemes īpašumā turpmākajos 12 gados, lūdzam aizpildīt Anketu .

Anketa ir pieejama: šajā mājas lapā, pagastu pārvaldēs, Daugavpils novada domē (Daugavpils novada domes Attīstības nodaļā, Rīgas ielā 2-29) un mājas lapā www.environment.lv (sadaļā jaunumi).

Anketu lūdzam iesniegt līdz 4. septembrim pašvaldībā (atstājot to pagasta pārvaldē vai Daugavpils novada domes Attīstības nodaļā) vai sūtot uz adresi margita@environment.lv