Tiks realizēts būvprojekts “Sventes ezera krasta labiekārtošana”

Aprīlī Sventes pagasta pārvaldes, Daugavpils novada domes, kā arī citu novada iestāžu darbinieki un pagasta iedzīvotāji aktīvi talkoja Jaunsventes parka teritorijā. Šogad Lielās talkas vadmotīvs bija “Mainām Latviju, maināmies paši”. Un tiešām dendroloģiskā stādījuma “Jaunsventes parks” teritorija mainījās, kļūstot ievērojami sakoptāka. Bet tuvākajā laikā gaidāmas vēl lielākas pārmaiņas gan Jaunsventes parkā, gan pie Sventes ezera, jo ir uzsākta Daugavpils novada domes projekta “Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai aizsargājamo ainavu apvidū „Augšzeme”” (5.4.1.1/17/A/020) realizācija.  Ppievilcīgākos pagasta objektus savienos velotaka.  Tiks realizēts būvprojekts “Sventes ezera krasta labiekārtošanai”, kas iekļauj sevī pašvaldības ceļa “Bangas-Rožlauki” posma uzlabošanu un Sventes ezera publiskās pludmales teritorijas labiekārtošanu. Jaunsventes parkā ir paredzēts atjaunot vēsturisko parka ceļu un rekonstruēt pastaigu ceļu tīklu, papildinot to ar stāvlaukumu automašīnām,dažāda stila soliņiem, piknika vietām, pastaigu laipām, skatu platformām, lapenēm, tualeti un citiem elementiem.

Projekts tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu. Projekta mērķis ir mazināt antropogēnās slodzes, tostarp tūrisma, eitrofikācijas un vides piesārņojuma iespējamo ietekmi uz Sventes ezera un tā apkārtnes īpaši augstas kvalitātes Eiropas Savienības un Latvijas aizsargājamajiem biotopiem, savienojot aizsargājamo ainavu apvidus “Augšzeme” apmeklētākos objektus Sventes ezera publisko pludmali un Jaunsventes parku ar kombinēta velomaršruta kvalitatīvu infrastruktūru. Rezultātā 17974.28 ha liela īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu platība ainavu apvidū “Augšzeme” saņems atbalstu, lai panāktu labāku aizsardzības pakāpi.