Pašvaldības stipendiju fonds sniegs atbalstu jauniešiem un uzņēmējiem

Apstiprināti saistošie noteikumi par Pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību, kas nosaka stipendiju apmēru un piešķiršanas nosacījumus. Stipendiju piešķiršanas mērķis veicināt nepieciešamo kvalificētu speciālistu piesaisti Daugavpils novadā, kas ilgtermiņā ir nozīmīgi novada attīstībai.

Izstrādājot šos saistošo noteikumus, tika veiktas konsultācijas ar vietējiem uzņēmējiem, kas atzinīgi vērtēja šādu pašvaldības līdzdalību, sekmējot ne tikai jauniešu atgriešanos novadā, bet arī vietējo uzņēmēju attīstību, piesaistot iztrūkstošos speciālistus. Jau šobrīd ir apzināts, ka novadā uzņēmējiem visvairāk trūkst pārtikas tehnologu, veterinārārstu, augkopības – lopkopības speciālistu un inženieru- mehāniķu.

Saskaņā ar pieņemtajiem noteikumiem, stipendiju varēs saņemt jebkura kursa studējošie bakalaura un maģistra profesionālajās vai akadēmiskajās studijās. Katru gadu līdz 1.februārim ar domes lēmumu tiks noteiktas tās specialitātes un studējošo skaits, kuriem varētu tikt piešķirtas stipendijas un lēmumā būs noteikti tie uzņēmēji, kuriem šie speciālisti ir nepieciešami. Stipendiju konkursa kārtībā varēs saņemt studējošais, kura deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils novadā vai kurš absolvējis Daugavpils novada vidusskolu neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, un kurš studē attiecīgo specialitāti un sekmju vidējā atzīme nav zemāka par 6 ballēm, kā arī pēc augstskolas absolvēšanas apņemas trīs gadus nostrādāt pie Daugavpils novada uzņēmēja. Ja pretendentiem uz stipendiju būs vienādi sekmju izraksti, prioritāri tiks atbalstīti bez vecāku gādības palikušie bērni, jaunieši no trūcīgām ģimenēm vai daudzbērnu ģimenēm.

Pirms stipendijas saņemšanas, studējošais varēs slēgt divpusējo vienošanos ar uzņēmēju, kurš garantēs, ka tas speciālistu gaidīs un pēc absolvēšanas nodrošinās ar darbu. Uzņēmēji drīkstēs savstarpēji kooperēties, gadījumos, ja šāds speciālists ir vajadzīgs vairākiem uzņēmējiem.

Stipendijas apmērs būs atkarīgs no studiju gada – 1.kursā studējošam tiks maksāts 150 euro mēnesī, 2. un 3.kursa studentam – 200 euro mēnesī; 4. kursa un augstāko kursu studējošiem, kā arī maģistra studiju programmā  studējošajam  – 250.00 euro mēnesī. Studējošais, ievērojot saistošajos noteikumos ietvertās prasības, stipendiju varēs saņemt visu studiju laiku bez pārtraukuma.

Pastāvēs arī tā saucamā “Vienreizējā stipendija” 2000 euro apmērā, kuru varēs saņemt studiju programmas pēdējā kursa students neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas un kura vidējā atzīme par iepriekšējo studiju gadu nav zemāka par 6 ballēm. Arī saņemot šo stipendijas apmēru, pastāvēs tādi paši stipendiāta saistību nosacījumi.

Tā kā stipendijas apmērs ir pietiekoši liels un viens no stipendijas piešķiršanas nosacījumiem ir atgriešanās novadā, nostrādājot vismaz trīs gadus pie uzņēmēja, saistošie noteikumi šīs saistības neizpildes gadījumā uzliek par pienākumu studējošajam atgriezt saņemto stipendiju pilnā apmērā.

Tā kā saistošie noteikumi pieņemti vasarā, šogad atbalstāmās specialitātes un pieteikšanās uz stipendijām ar domes lēmumu tiks noteiktas līdz 1.augustam. Tāpat dome izveidos Stipendiju piešķiršanas komisiju, kuras atbildībā būs studentu atlase un vērtēšana. Lai pieteiktos stipendijai, studentam vajadzēs aizpildīt iesniegumu, pievienojot sekmju izrakstu,  kā arī izziņu no augstskolas.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc to saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Daugavpils Novada Vēstis”.

Elza Timšāne, Diāna Laizāne