PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Personas datu apstrādes Pārzinis:
Daugavpils novada pašvaldība (Sventes pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000064195, adrese: Alejas iela 9, Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads, LV-5473, tālr.: 65425180, e-pasts: parvalde@svente.lv)

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:
e-pasts: datuaizsardziba@dnd.lv, tālr.: 65422281

Papildus informāciju par personas datu apstrādi Daugavpils novada pašvaldībā var iegūt Daugavpils novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.daugavpilsnovads.lv sadaļā Personas datu aizsardzība https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/personas-datu-aizsardziba/ vai klātienē Daugavpils novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.