Novada skolas jaunajam mācību gadam ir gatavas

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, ar novada izglītības iestāžu direktoriem un pedagogiem tikās pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika un tās vietnieks Aleksandrs Aizbalts, Izglītības pārvaldes vadītāja Irēna Bulaša un galvenā speciāliste – metodiķe Janita Zarakovska, kā arī Finanšu pārvaldes vadītāja Irēna Timšāne.

Pēc līdzšinējās prognozes, Daugavpils novada vispārizglītojošajās skolās šogad mācīsies 1439 skolēnu jeb par 70 skolēniem mazāk kā iepriekšējā mācību gadā. No tiem 131 skolēns uzsāks mācības 1.klasē, savukārt 74 skolēni apgūs vidusskolas izglītību.

Pirmsskolnieku būs 496, no tiem 216 būs piecgadīgie un sešgadīgie bērni.  Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” būs 167 audzēkņi, Nīcgales pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” – 28.

Atgādinām, ka, pastāvot izglītojamo skaita samazināšanās tendencēm, šogad tika nolemts veikt izglītības iestāžu tīkla optimizāciju, kā rezultātā tika slēgtas Skrudalienas, Tabores un Birznieku pamatskolas, savukārt Nīcgales pamatskola reorganizēta par sākumskolu. Uz likvidētās Birznieku pamatskolas bāzes tika dibināta Laucesas pamatskola.

1.septembrī uz Laucesas pamatskolu dosies bijušie Tabores un Birznieku pamatskolas skolēni. Renovētajās klasēs plānots apmācīt 75 skolēnus no 1.līdz 9.klasei, kā arī 26 pirmsskolniekus. Skrudalienas pamatskolas bijušie audzēkņi mācības turpinās Silenes pamatskolā un Salienas vidusskolā, daļa nolēmusi mācīties pilsētas skolās. Nīcgales sākumskolā mācīsies 18 skolēni no 1.līdz 5.klasei. “Nīcgales sākumskolā, neskatoties uz to, ka ir ļoti mazs skolēnu skaits, izglītības process tiks nodrošināts. Vienam no pedagogiem būs arī piemaksa par direktora pienākumu izpildi,” pastāstīja Izglītības pārvaldes vadītāja Irēna Bulaša.

I.Bulaša neslēpj, ka pagājušais mācību gads apbēdināja ar to, ka ļoti samazinājās vidusskolas absolventu skaits, kas turpinās mācības augstskolās. Ja līdz šim novadā vidēji 62% turpināja studijas augstskolā, tad šogad tikai 44% iestājās augstskolās, savukārt 38% -arodvidusskolās. Visaugstākais rādītājs starp skolām šogad ir Vaboles vidusskolai, kurā par augstskolas studentiem kļuva 71% absolventu.  “Pamatā problēma slēpjas mūsu desmito klašu komplektēšanā,” tā uzskata I.Bulaša. “Gribot saglabāt vidusskolas, mēs uzņemam visus skolēnus, kas ir pabeiguši 9.klasi, neskatoties uz to, ka daudziem ieteicamāk būtu uzreiz doties uz arodvidusskolu un apgūt profesiju.”

“Apsekojot skolu fizisko vidi, esam iepriecināti,” turpina I.Bulaša. ”Visās skolās tika veikti lielāki vai mazāki remonti, klases ir gaišas un sakoptas. Protams, vislielākās pārmaiņas ir Laucesas pamatskolā, kur pašvaldība piešķīra 118 tūkstošus eiro kapitālajam remontam.  Tāpat Lāču pamatskolā veikts koridora remonts, nomainītas durvis, atremontēti atsevišķi kabineti, labiekārtota teritorija un noasfaltēti celiņi.  Savu rekonstrukcijas kārtu ļoti gaida Vaboles vidusskola, kurai šobrīd viskritiskākā stāvoklī ir sporta zāle. Šobrīd jau ir izstrādāts būvprojekts šīs ieceres īstenošanai.”

No valsts budžeta līdzekļiem šajā mācību gadā brīvpusdienas apmaksās 1.-4.klašu skolēniem, savukārt pašvaldība segs brīvpusdienas 5.-8.klašu skolēniem, kā arī tiem piecgadīgiem un sešgadīgiem bērniem, kas apgūst obligāto sagatavošanas pirmsskolas programmu.

Novadā ir arī labi izstrādāta pašvaldības autobusu reisu sistēma, kas veic skolēnu pārvadājumus. Tomēr gadījumā, ja skolēns izmanto sabiedrisko transportu novada teritorijā esošo izglītības iestāžu apmeklēšanai, pašvaldība apmaksās arī šos ceļa izdevumus.

Ar šo mācību gadu valsts mērogā ir sākusies skolotāju darba samaksas reforma. Jau augustā Izglītības pārvalde tikās ar katras skolas administrāciju, lai izanalizētu reformas ietekmi uz pedagogu atalgojumu. “Novadā joprojām ir daudz mazu skolu, kur skolēnu skaits ir līdz 100 skolēniem. Nevarētu teikt, ka situācija ir kritiska un visiem draud algas samazinājums, ir arī pretēja, pozitīva tendence.  Viss ir atkarīgs no tā, kādas izglītības programmas tiek īstenotas skolā, cik tajā ir skolēnu, ka arī cik ir nodarbinātu skolotāju. Tajās skolās, kur situācija ir optimāla, būs pat algas palielinājums, savukārt, ja skolotāju ir par daudz – slodze sanāk mazāka, kas var negatīvi ietekmēt algu,” skaidro Izglītības pārvaldes vadītāja. “Reformas process ir sācies un es ļoti ceru, ka visi skolotāji jau zina savas algas  prognozi.”

Savukārt tiem skolotājiem, kuri gatavo piecgadīgos un sešgadīgos bērnus, valstī noteiktā algas likme šogad būs 620 eiro. Lai šādu atalgojumu nodrošinātu arī pārējiem pirmsskolas skolotājiem, pašvaldība šī mācību gada pirmajam semestrim paredzēs papildus ap 13 tūkstošiem eiro no pašvaldības budžeta.

Komisija pateicas visiem skolu direktoriem un skolotājiem par viņu darba kvalitāti, iniciatīvu, optimismu, kā arī sekmīgu sadarbību ar pagastu pārvaldēm. Skolas tiek aicinātas būt vēl aktīvākas, veidojot biedrības un piedaloties dažādos projektos, tādējādi sniedzot papildus iespējas skolu izaugsmei.

FOTOGALERIJA