Nomas tiesību izsole

Nomas objekta adrese: Alejas iela 13, Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads.

Kadastra apzīmējums: Sventes Tautas nama kadastra apzīmējums- 4488 005 0565 001
Iznomājamā platība: nedzīvojamā telpa- 46.8 m2
Lietošanas mērķis: Pakalpojumu telpas
Cita informācija: Nedzīvojamā telpa atrodas Daugavpils novada kultūras mantojuma objektu zonā
Izsoles nosacītā cena (izsoles sākumcena): 14.28 euro (četrpadsmit euro 28 centi) mēnesī (bez PVN)
Izsoles solis: 0.50 euro (nulle euro 50 centi)
Iznomāšanas termiņš: 3 gadi
Termiņš pieteikumu iesniegšanai: No 05.07.2016. līdz 01.08.2016. plkst.18.00 Daugavpils novada domē 12., 19.kabinetā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī- otrdienās, trešdienās, ceturtdienās laikā no plkst. 08:00 līdz plkst. 12:00, un no plkst. 12:30 līdz plkst. 16:30, pirmdienās no plkst. 08:30 līdz plkst. 18:00 un piektdienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 15:30. Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersonas, I.Raščevska 26357842 K.Gailīte 29412676,
Izsoles veids: Rakstiska izsole (pirmā)
Izsoles piedāvājumu atvēršana: 2016.gada 2.augusā plkst. 10.30, Rīgas iela 2, Daugavpils, 19. kabinetā
Iznomātājs: Sventes pagasta pārvalde
Nomas līguma projekts: Ar izsoles noteikumiem, pieteikumu un Nomas līgumu var iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas iela 2, Daugavpils, 12., 19. kabinetā un novada mājaslapā www.daugavpilsnovads.lv sadaļā Pašvaldība pārdod/ iznomā/nomas tiesību izsoles/Izsludinātās izsoles (http://www.daugavpilsnovads.lv/izsludinatas-izsoles-3)
Objekta apskate: Objektu var apskatīt darba dienās, par apskates laiku iepriekš vienojoties pa tālr. 65407710, 29556390

Nomas nosacījumi
Izsoles noteikumi
Pieteikums
Līgumprojekts

ĒKAS PLĀNS