Autobuss VW LT 35

16.05.2017 plkst. 10.00
Sventes pagasta pārvaldes telpās pēc adreses Alejas ielā 9, Sventē, Sventes pag., Daugavpils nov.
Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli tiek pārdots
Autobuss VW LT 35 VW LT 35, Reģ.nr. ES9670
Izladuma gads: 1999.gads
Sākotnējā cena: 720,00 EUR EUR
Izsoles solis: 50,00 EUR EUR
Izsoles noteikumi: Nodrošinājums EUR 72,00 (septiņdesmit divi euro 00 centi) apmērā jāiemaksā bankas kontā Nr. LV68TREL9814211440200, Valsts kase, SWIFT kods: TRELLV22, ar norādi maksājuma uzdevumā "Sventes pagasta pārvaldes izsolāmās kustamās mantas - autobusa VW LT 35 nodrošinājums", līdz izsoles sākumam.
Piedāvājumi iesniedzami un sūtāmi pa pastu Sventes pagasta pārvaldē Alejas ielā 9, Sventē, Sventes pag., Daugavpils nov., LV-5473.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sventes pagasta pārvaldē Alejas ielā 9 , Sventē , Sventes pagastā, Daugavpils novadā darbdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, izsoles noteikumi publicēti Sventes pagasta pārvaldes mājas lapā www.svente.lv.
Izsolāmā manta apskatāma, iepriekš saskaņojot ar pārvaldes komunālā dienesta vadītāju Artūru Jonānu pa tālr. 29191397.
Kontaktinformācija: 654 25180, 29191397
Noteikumi