Jaunsventes un Medumu parkiem tiek izstrādāti rekonstrukcijas projekti

DU Dabas izpētes un izglītības centrs sadarbībā ar Daugavpils novada domi īsteno Latvijas Vides aizsardzības fonda projektu „Dabas vērtību inventarizācija un rekonstrukcijas projektu izstrāde Medumu un Jaunsventes parkiem, saskaņā ar aizsargājamo ainavu apvidus “Augšzeme” dabas aizsardzības plānu”.

Pašlaik Medumu un Jaunsventes parku ainaviskās, dabas un dendroloģiskās vērtības ir apdraudētas. Parki intensīvi aizaug ar mazvērtīgiem pašsējas kokiem un saslēgtām krūmu grupām, tādējādi noplicinot parku estētiskās vērtības un samazinot dzīvotspēju vecajiem kokiem, ar kuriem saistītas daudzas īpaši retas un aizsargājamas putnu, bezmugurkaulnieku un epifītu sugas. Parkos esošā infrastruktūra ir fragmentāra, tās uzturēšanā un līdzšinējā parku apsaimniekošanā nav respektētas parkos sastopamās ainaviskās, kultūrvēsturiskās un dabas vērtības.

Projekta ietvaros plānots veikt detalizētu dabas, ainavisko un kultūrvēsturisko vērtību inventarizāciju valsts nozīmes aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem – Medumu un Jaunsventes parkiem. Pamatojoties uz ekspertu ieteikumiem, tiks izstrādāti dendroloģisko stādījumu rekonstrukcijas un parku labiekārtošanas projekti. Medumu un Jaunsventes parku atjaunošanas un apsaimniekošanas plānu izstrāde paredzēta aizsargājamo ainavu apvidus “Augšzeme” dabas aizsardzības plānā.

Projekta ietvaros izstrādātie Medumu un Jaunsventes parku rekonstrukcijas un labiekārtošanas projekti kopā ar ekspertu rekomendācijām u.c. projekta ietvaros izstrādātajiem materiāliem tiks iesniegti Daugavpils novada pašvaldībai un Dabas aizsardzības pārvaldei. Projekta realizācijas rezultātā sagatavotie parku rekonstrukcijas un labiekārtošanas projekti pašvaldībai palīdzēs piesaistīt finansējumu Medumu un Jaunsventes parku atjaunošanai.


Jaunsventes parks (Foto: Uldis Valainis)

Papildus informācija:
Uldis Valainis
Projekta vadītājs
tālr.: 65426719
e-pasts: uldis.valainis@biology.lv