Funkcijas

Iestāde nodrošina Pašvaldības autonomu funkciju, kā arī ar citiem likumiem un lēmumiem Pašvaldībai uzdoto funkciju izpildes organizāciju pagastā.

Iestāde veic šādus uzdevumus pagasta teritorijā:

 • sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;
 • gādā par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);
 • noteic kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi, ja likumos nav noteikts citādi;

Realizē domes noteikto politiku:

 • iedzīvotāju izglītības jomā (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.);
 • rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.);
 • nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu; nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.);
 • gādāt par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzību;
 • sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā;
 • sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu;
 • izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos;
 • piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un netiklību;
 • saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību;
 • nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu;

Nodrošinot Pašvaldības funkciju izpildi Iestāde:

 • Izsniedz izziņas un sniedz informāciju par Pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem; pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus;
 • pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus, organizē atbildes sagatavošanu iesniedzējiem; nodrošina pieejamību informācijai par domes lēmumiem;
 • reģistrē ziņas par deklarēto dzīves vietu un nodrošina personas sniegto ziņu datorizēto apstrādi, aizsardzību, saglabāšanu, kā arī aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā;
 • veic finansiālās un tehniskās darbības nodrošināšanu, attiecībā uz Sventes vidusskolu;
 • nodrošina publiskā interneta punktu darbību.