Bibliotēka

Sventes pagasta bibliotēka
Adrese: Daugavpils novads, Sventes pagasts, Alejas iela 11, LV-5473
Kontakttālrunis: 65425180
E-pasts: Sventesbiblioteka@inbox.lvbiblioteka@svente.lv
Bibliotēkas vadītāja: Inesa Anaņko
Darba laiks:

Pirmdiena    9.00 – 12.00  13.00 – 18.00

Otrdiena       9.00 – 12.00  13.00 – 18.00

Trešdiena     9.00 – 12.00  13.00 – 18.00

Ceturtdiena 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00

Piektdiena    9.00 – 12.00  13.00 – 18.00

 

Dokumenti

Sventes pagasta bibliotēkas reglaments

Sventes pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi

Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi:

 • bibliotēkas apmeklēšana;
 • lasītāju pierakstīšana;
 • konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, fondiem un informācijas meklēšanas iespējām;
 • bezmaksas Wi-Fi;
 • grāmatu, žurnālu un laikrakstu izsniegšana pēc lasītāja pieprasījuma;
 • datoru izmantošana un pieeja internetam;
 • informācijas meklējumsistēmu (elektronisko katalogu, kartotēku u.tml.) izmantošana, bibliotekāro, bibliogrāfisko uzziņu sniegšana;
 • bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi (izstādes, konsultācijas un ekskursijas pa bibliotēku, tematiski pasākumi u.tml.);
 • bibliotēkas fondā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām bibliotēkām.

Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums

Sventes pagasta bibliotēka ir izglītojoša, informatīva un kultūras iestāde. Bibliotēkas darbības mērķis ir visu pagasta iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un  informatīvā apkalpošana. Sventes pagasta bibliotēkas galvenais uzdevums ir kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana saviem pagasta iedzīvotājiem informācijas ieguves, brīvā laika pavadīšanas un izglītības jomā.

Misija  padarīt savus un globālos informācijas resursus pieejamus un noderīgus iedzīvotājiem, rosināt interesi bērnos un jauniešos par grāmatu, kā arī saglabāt vietējas nozīmes kultūras mantojuma krājumu nākamajām paaudzēm.

Bibliotēkas svarīgākās funkcijas sabiedrībā formulējamas sešos punktos: 

 • Nodrošināt visiem pagasta iedzīvotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu, sniedzot visiem pieejamus, bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un internacionālos pakalpojumus.
 • Izglītības funkcija.
 • Izklaides funkcija.
 • Sabiedrības centra funkcija.
 • Cilvēcisko kontaktu tīkla veidošanas funkcija.
 • Saglabāt un reklamēt grāmatu kā svarīgāko informācijas līdzekli un cīnīties par kvalitatīvāku grāmatu krātuves papildinājumu.

 

Bibliotēkas uzdevumi

 • Sekot, lai bibliotēkas krājums tiek veidots atbilstoši teritorijas attīstības interesēm, būtu universāls.
 • Nodrošināt iespieddarbu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu un bibliografēšanu.
 • Pievērst uzmanību bibliotēku krājumu kvalitātes uzlabošanai.
 • Sekmēt jaunu informācijas tehnoloģiju ieviešanu, veicināt bibliotekāru un bibliotēkas lietotāju iemaņu jauno tehnoloģiju un līdzekļu apguvē.
 • Iepazīstināt bibliotēkas lietotājus ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem.

Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika

Bibliotēkas pastāvēšanas pamatā ir bibliotēkas krājums. Bibliotēkas fondā 2015. gadā ienāca 539 vienības, no tām 209 grāmatas(par kopsummu EUR 1150,50) un 330 periodiskie izdevumi (par kopsummu EUR 565,00). Grāmatas tiek iegādātas grāmatnīcās Globuss un Janus. Krājuma individuālā uzskaite tiek veikta inventāra un summārās uzskaites grāmatās. Kartītes tiek ieliktas alfabētiskajā katalogā.

Sventes pagasta bibliotēkas krājuma attīstības politikas pamats ir – veidot universiālu un aktuālu, dažādam iedzīvotāju vecumam un izglītības līmenim atbilstošu, dažādu veidu, nozaru un valodu dokumentu krājumu, lai varētu sniegt mūsdienīgus informācijas pakalpojumus un veicināt sabiedrības mūžizglītību.

Komplektējot krājumu cenšos iet līdzi laikam, lai bibliotēka neveidotos par vecu grāmatu krātuvi – iegādājos jaunākās nozaru literatūras grāmatas, kuras var izmantot visi interesenti gan studējošā jaunatne, gan krustvārdu mīklu minētāji, gan zemnieks u.c. Krājuma dažādību ietekmē arī dāvinājumi. Iepērkot grāmatas par piešķirtajiem pašvaldības līdzekļiem akcents tika likts uz daiļliteratūru.

2015. gadā Daugavpils novada bibliotēku kopkatalogā tika ievadīti 203 grāmatu eksemplāri. Grāmatu kopskaits katalogā ir 1880eksemplāri.

Sventes pagasta bibliotēkas darba rādītāji

2015. gadā  lasītāju skaits ir 230 (to skaitā 103 bērni līdz 18 gadiem), izsniegumu skaits – 8582, apmeklējumu skaits – 2738. Bibliotēkas apmeklējumu un izsniegumu skaits ir palielinājies, bet lietotāju skaits 2015. gadā samazinājies par 5 apmeklētājiem.

  2013 2014 2015
Lietotāju skaits 230 235 230
Apmeklējumu skaits 2663 2703 2738
Izsniegumu skaits 9625 9536 8582

 

 

 

Lasītāju skaits un grāmatu izsniegums pieaug šādu iemeslu dēļ:               

 • lasītāji tiek ieinteresēti;
 • lasītājiem ir nepieciešamība iegūt jaunāko literatūru, periodiku, lai iegūt vajadzīgo informāciju;
 • cilvēki augsto cenu dēļ nevar iegādāties pašu jaunāko literatūru un periodiku.

Bibliotēkas darba laiks Sventes pagastā atbilst lietotāju interesēm, jo apmeklētāji tiek apkalpoti abonementā  5 dienas nedēļā (35 stundas). Bibliotēkā datoru izmantošana ir bez maksas un daudziem iedzīvotājiem bibliotēka ir vienīgā vieta, kur pieejams internets.

Uzziņu un informācijas darbs tiek virzīts uz informācijas tehnoloģiju izmantošanu – interneta izmantošanu.

Bibliotēkā var atrast sev piemērotu literatūru dažāda vecuma, nacionalitāšu un tautību cilvēki.

Bibliotēkas lasītāju iedalījums:

 • Skolotāji – 4 %
 • Studenti – 3 %
 • Skolēni – 45 %
 • Pensionāri – 15 %
 • Bezdarbnieki – 13 %
 • U.c.strādājoši – 20 %

Bibliotēkas lasītāju nacionālais sastāvs:

 • Latvieši – 17 %
 • Krievi – 60 %
 • Poļi – 18 %
 • Baltkrievi – 3 %
 • Citi – 1 %

Lasītāju izglītāba:

 • Pamatskolas – 57 %
 • Vidējā un vidējā speciālā – 33 %
 • Augstākā – 10 %

Bibliotēkā 2016.gadā lasāmi sekojoši preses izdevumi:

Avīzes:

 • MK Latvija
 • Латгалес Лайкс

Žurnāli:

 • Ieva
 • Ilustrētā Zinātne
 • Лилит + Патрон
 • Открыто
 • Тайны звезд
 • Все для женщин
 • Приусадебное хозяйство
 • 1000 советов
 • 1000 советов дачнику
 • Вокруг света
 • Женское здоровье
 • Коллекция Караван историй
 • Приветик