Bibliotēka

Sventes pagasta bibliotēka
Adrese: Augšdaugavas novads, Sventes pagasts, Alejas iela 11, LV-5473
Kontakttālrunis: 65425180
E-pasts: biblioteka@svente.lv

Bibliotēkas vadītāja: Inese Isčenko

Pieņemšanas laiks:

Pirmdiena    9.00 – 17.00

Otrdiena       9.00 –  17.00

Trešdiena     9.00 –  17.00

Ceturtdiena 9.00 –  17.00

Piektdiena    9.00 –  17.00

Dokumenti

Sventes pagasta bibliotēkas reglaments

Sventes pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi

Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi:

 • bibliotēkas apmeklēšana;
 • lasītāju pierakstīšana;
 • konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, fondiem un informācijas meklēšanas iespējām;
 • bezmaksas Wi-Fi;
 • pieeja abonētām datubāzēm – www.letonika.lv, www.lursoft.lv;
 • filmu skatīšanās portālā www.filmas.lv;
 • grāmatu, žurnālu un laikrakstu izsniegšana pēc lasītāja pieprasījuma;
 • datoru izmantošana un pieeja internetam;
 • informācijas meklējumsistēmu (elektronisko katalogu, kartotēku u.tml.) izmantošana, bibliotekāro, bibliogrāfisko uzziņu sniegšana;
 • bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi (izstādes, konsultācijas un ekskursijas pa bibliotēku, tematiski pasākumi u.tml.);
 • bibliotēkas fondā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām bibliotēkām.

Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums

Sventes pagasta bibliotēka ir izglītojoša, informatīva un kultūras iestāde. Bibliotēkas darbības mērķis ir visu pagasta iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un  informatīvā apkalpošana. Sventes pagasta bibliotēkas galvenais uzdevums ir kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana saviem pagasta iedzīvotājiem informācijas ieguves, brīvā laika pavadīšanas un izglītības jomā.

Misija  padarīt savus un globālos informācijas resursus pieejamus un noderīgus iedzīvotājiem, rosināt interesi bērnos un jauniešos par grāmatu, kā arī saglabāt vietējas nozīmes kultūras mantojuma krājumu nākamajām paaudzēm.

Bibliotēkas svarīgākās funkcijas sabiedrībā formulējamas sešos punktos: 

 • Nodrošināt visiem pagasta iedzīvotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu, sniedzot visiem pieejamus, bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un internacionālos pakalpojumus
 • Izglītības funkcija
 • Izklaides funkcija
 • Sabiedrības centra funkcija
 • Cilvēcisko kontaktu tīkla veidošanas funkcija
 • Saglabāt un reklamēt grāmatu kā svarīgāko informācijas līdzekli un cīnīties par kvalitatīvāku grāmatu krātuves papildinājumu