Bibliotēka

Sventes pagasta bibliotēka
Adrese: Daugavpils novads, Sventes pagasts, Alejas iela 11, LV-5473
Kontakttālrunis: 65425180
E-pasts: Sventes.biblioteka@inbox.lv
Bibliotēkas vadītāja: Inese Isčenko

Pieņemšanas laiks:

Pirmdiena    9.00 – 17.00

Otrdiena       9.00 –  17.00

Trešdiena     9.00 –  17.00

Ceturtdiena 9.00 –  17.00

Piektdiena    9.00 –  17.00

Dokumenti

Sventes pagasta bibliotēkas reglaments

Sventes pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi

Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi:

 • bibliotēkas apmeklēšana;
 • lasītāju pierakstīšana;
 • konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, fondiem un informācijas meklēšanas iespējām;
 • bezmaksas Wi-Fi;
 • pieeja abonētām datubāzēm – www.letonika.lv, www.lursoft.lv;
 • filmu skatīšanās portālā www.filmas.lv;
 • grāmatu, žurnālu un laikrakstu izsniegšana pēc lasītāja pieprasījuma;
 • datoru izmantošana un pieeja internetam;
 • informācijas meklējumsistēmu (elektronisko katalogu, kartotēku u.tml.) izmantošana, bibliotekāro, bibliogrāfisko uzziņu sniegšana;
 • bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi (izstādes, konsultācijas un ekskursijas pa bibliotēku, tematiski pasākumi u.tml.);
 • bibliotēkas fondā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām bibliotēkām.

Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums

Sventes pagasta bibliotēka ir izglītojoša, informatīva un kultūras iestāde. Bibliotēkas darbības mērķis ir visu pagasta iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un  informatīvā apkalpošana. Sventes pagasta bibliotēkas galvenais uzdevums ir kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana saviem pagasta iedzīvotājiem informācijas ieguves, brīvā laika pavadīšanas un izglītības jomā.

Misija  padarīt savus un globālos informācijas resursus pieejamus un noderīgus iedzīvotājiem, rosināt interesi bērnos un jauniešos par grāmatu, kā arī saglabāt vietējas nozīmes kultūras mantojuma krājumu nākamajām paaudzēm.

Bibliotēkas svarīgākās funkcijas sabiedrībā formulējamas sešos punktos: 

 • Nodrošināt visiem pagasta iedzīvotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu, sniedzot visiem pieejamus, bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un internacionālos pakalpojumus.
 • Izglītības funkcija.
 • Izklaides funkcija.
 • Sabiedrības centra funkcija.
 • Cilvēcisko kontaktu tīkla veidošanas funkcija.
 • Saglabāt un reklamēt grāmatu kā svarīgāko informācijas līdzekli un cīnīties par kvalitatīvāku grāmatu krātuves papildinājumu.

 

Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika

Bibliotēkas pastāvēšanas pamatā ir bibliotēkas krājums. Bibliotēkas fondā 2017. gadā ienāca 564 vienības, no tām 223 grāmatas (par kopsummu EUR 1201,26) un 340 periodiskie izdevumi (par kopsummu EUR 554,00). 

Sventes pagasta bibliotēkas lasītājiem ir iespēja pasūtīt un rezervēt dokumentus Daugavpils novada bibliotēku kopkatalogā http://naujene.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx.

Sventes pagasta bibliotēkas krājuma attīstības politikas pamats ir – veidot universiālu un aktuālu, dažādam iedzīvotāju vecumam un izglītības līmenim atbilstošu, dažādu veidu, nozaru un valodu dokumentu krājumu, lai varētu sniegt mūsdienīgus informācijas pakalpojumus un veicināt sabiedrības mūžizglītību.

Prioritātes krājuma komplektēšanā pārskata periodā:

 • daiļliteratūra pieaugušajiem;
 • nozaru literatūra studiju atbalstam;
 • literatūra mūžizglītībai.

2017. gadā Daugavpils novada bibliotēku kopkatalogā tika ievadīti 223 grāmatu eksemplāri. Grāmatu kopskaits katalogā ir 2261 eksemplāri. Kopkatalogā ievadīti apmēram 71% no pagasta bibliotēkas grāmatu krājumiem.

Sventes pagasta bibliotēkas darba rādītāji

2017. gadā  lasītāju skaits ir 215 (to skaitā 87 bērni līdz 18 gadiem), izsniegumu skaits – 8474, apmeklējumu skaits – 2763.

  2015 2016 2017
Lietotāju skaits 230 220 215
Apmeklējumu skaits 2738 3009 2763
Izsniegumu skaits 8582 8824 8474

 

 

 

 

Bibliotēkā 2018.gadā lasāmi sekojoši preses izdevumi:

Avīzes:

 • MK Latvija
 • Латгалес Лайкс

Žurnāli:

 • Ieva
 • Ilustrētā Zinātne
 • Лилит + Патрон
 • Тайны звезд
 • Все для женщин
 • Приусадебное хозяйство
 • 1000 советов
 • 1000 советов дачнику
 • Вокруг света
 • Женское здоровье
 • Коллекция Караван историй
 • Толока. Сваты на даче
 • Толока. Сваты на кухне
 • 3/9 царство