Administrācija

Pārvaldes administrācija

Tautas nams

Komunālās saimniecības dienests

Kanceleja

Bibliotēka

Feldšeru-vecmāšu punkts

Sports

Tautas nama vadītājs

Komunālā dienesta vadītājs

Galvenais grāmatvedis

Pārvaldes vadītājs

Bibliotēkas vadītājs

Ārsta palīgs (2)

 Sporta pasākumu organizators

Interešu pulciņa vadītājs

Elektromontieris

Grāmatvedis

Lietvedis

Apkopējs

 Sporta pasākumu organizators dambretē

Jaunatnes lietu speciālists

Sanitārtehniķis

Kasieris-grāmatvedis

Darba aizsardzības speciālists

Apkopēja

Pirtnieks

Nodokļu administrators

 Apkopēja

Sētnieks

Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālists

 Automašīnas vadītājs

Traktoru vadītāji (2)

Traktortehnikas vadītājs

Autobusa vadītāji (2)

Attīrīšanas iekārtu operators

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis

Katlu mašīnisti (4)

Kapsētas pārzinis

Apkopējs